Tietosuojakäytäntö

 1. Yleiset säännökset

  1.1. Tämä tietosuojakäytäntö sääntelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja tallentamisen periaatteita. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja tallentaa ARTKAT OÜ (jäljempänä rekisterinpitäjä).

  1.2. Tässä tietosuojakäytännössä rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

  1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka ostaa tavaroita tai palveluja rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

  1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa säädöksissä säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, mukaan lukien henkilötietojen käsittely laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

 2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen

  2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.

  2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida henkilötietojaan tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin, jotka rekisteröity jakaa suoraan tai välillisesti ostaessaan tavaroita tai palveluja verkkosivustolta.

  2.3. Rekisteröity on vastuussa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojaselosteen rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan rekisterinpitäjälle välittömästi kaikista annettujen tietojen muutoksista.

  2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että rekisteröity antaa virheellisiä tietoja rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille.

 3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

  3.1. The data controller may process the following personal data of the data subject: - First and last name - Phone number - Email address - Delivery address - Bank account number - Payment card details - Customer images sent for printing

  3.2. Lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakasta koskevia tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.

  3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta, joka sisältää: - a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten; - b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä; - c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi; - f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa, syrjäyttävät nämä edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

  3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti: - Turvallisuus: Henkilötietojen säilyttämisen enimmäiskesto lain mukaan. - Tilausten käsittely: Henkilötietojen säilyttämisen enimmäiskesto on 1 vuosi. - Verkkokaupan palvelujen toimivuuden varmistaminen: Henkilötietojen säilyttämisen enimmäiskesto on 1 vuosi. - Asiakashallinta: Henkilötietojen säilyttämisen enimmäiskesto on 1 vuosi. - Rahoitustoiminta, kirjanpito: Henkilötietojen säilyttämisen enimmäiskesto lain mukaan. - Markkinointi: Henkilötietojen säilyttämisen enimmäiskesto on 1 vuosi.

  3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille henkilötietojen käsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiripalveluyrityksille sekä maksujen välitysyrityksille. Rekisterinpitäjä on vastuullinen henkilötietojen käsittelijä. Rekisterinpitäjä toimittaa maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

  3.6. Rekisterinpitäjä soveltaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

  3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, kuitenkin enintään 2 vuotta.

 4. Rekisteröidyn oikeudet

  4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkastaa ne.

  4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.

  4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai oikaista virheellisiä tietoja.

  4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

  4.5. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@case4you.eu.

 5. Loppusäännökset

  5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, Viron tasavallan henkilötietolain ja muun asiaankuuluvan EU:n ja Viron lainsäädännön mukaisesti.

  5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivuston www.case4you.ee kautta.